Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.groenehotspothouten.nl, van Stichting Yuverta. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

Hoewel Stichting Yuverta zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Stichting Yuverta geen verantwoordelijkheid daarvoor. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Stichting Yuverta behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.

Stichting Yuverta geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel Stichting Yuverta redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. Stichting Yuverta garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

In geen enkel geval zijn Stichting Yuverta, haar directeuren en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

1. Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;

2. De informatie die op of via deze website wordt aangeboden;

3. Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Stichting Yuverta of aan u wordt gezonden;

4. De werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;

5. Misbruik van deze website;

6. Verlies van gegevens;

7. Het downloaden of gebruiken van informatie, tekeningen, foto’s of software die via deze website beschikbaar wordt gesteld; of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. Stichting Yuverta kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige (gevolg)schade die voorkomt uit de toepassing van documenten of foto's die beschikbaar worden gesteld op deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien Stichting Yuverta op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Intellectuele eigendomsrechten

Stichting Yuverta behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede inbegrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Yuverta of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Informatie van derden

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van Stichting Yuverta. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, product en/of diensten door Stichting Yuverta worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Stichting Yuverta aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail of via onze website aan Stichting Yuverta stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Stichting Yuverta raadt u derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Stichting Yuverta te sturen.

Wijzigingen

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Stichting Yuverta te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Stichting Yuverta behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Stichting Yuverta is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Diversen

Op deze website en disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Vragen en klachten die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot Stichting Yuverta. U kunt online contact met ons opnemen via [email protected]