Project Waterdriehoek

Om de effecten van klimaatverandering het hoofd te bieden, zijn er maatregelen nodig op verschillende schaalniveau's: van mondiaal tot op het niveau van de wijk, de eigen tuin en het eigen huis. Er is meer ruimte nodig voor water en groen, en dat moet slim gecombineerd worden met andere functies (meervoudig ruimtegebruik). Dit vraagt anders denken, anders inrichten, anders aanleggen en anders onderhouden.

Samenwerking in de Waterdriehoek

Wellantcollege Dordrecht, gemeente Dordrecht en Nationaal Park De Biesbosch werken gezamenlijk aan de natuur- en klimaatopgaven in de regio. Zo werkt Wellant aan bredere opleidingen waar groen en blauw worden gekoppeld aan bouw en infra. En de gemeente Dordrecht werkt aan de versterking van de Dordtwijkzone, een ecologische en recreatieve zone die het Wantij met de Nieuwe Dordtse Biesbosch verbindt en die een belangrijke waterbergingsfunctie heeft voor een deel van de binnenstad. Het doel van de samenwerking in deze 'waterdriehoek' is om samen te bouwen aan een structuur en aan een netwerk waarmee de langetermijn ambitie kan worden verwezenlijkt.

Vernieuwende projecten op concrete locaties

Dit opbouwen van het netwerk gebeurt door vanuit concrete projecten en op concrete locaties met vernieuwende projecten aan de slag te gaan. Hierdoor kunnen er ook op de korte termijn al resultaten bereikt worden en kunnen er ook gemakkelijker andere partijen aan dit initiatief verbonden worden. Binnen deze pilot zullen we aan circa tien projecten op drie locaties werken. Deze locaties zijn in ieder geval:

  • Campusontwikkeling Wellantcollege: de bestaande onderwijscampus van het Wellantcollege wordt de komende jaren volledig herontwikkeld. Hier ontstaan een groen-blauwe leeromgeving met volop ruimte voor experimenteren, leren, praktijkwerk en showcases. Studenten, ondernemers, docenten, werknemers en andere geïnteresseerden werken hier samen en leren van elkaar.
  • Nieuwe Dordtse Biesbosch: de Nieuwe Dordtse Biesbosch is een nieuw, gevarieerd natuur- en recreatiegebied dichtbij de stad Dordrecht. Het gebied ontwikkelt zicht tot een “Biesboschachtig landschap” met een duurzaam, robuust watersysteem als basis. De natuur- en recreatiehectares lopen in elkaar over en versterken elkaar en bieden prachtige kansen om mogelijkheden van samenwerkingsprojecten te verkennen.
  • Dordtwijkzone: De Dordtwijkzone is een combinatie van verschillende park/bos gebieden en waterpartijen, deze groenblauwe zone vormt een belangrijke verbindingszone tussen natuurgebieden onderling en van de stad met de natuur. Opgaven van de toekomst waaraan de stad samen wil werken met ondernemers, onderwijs en inwoners worden hier in de praktijk mogelijk.

Alle projecten hebben innovatieve elementen, waarmee ze bijdragen aan het lerend netwerk waar nu aan gebouwd wordt. Een deel van de projecten bestaat al en wordt al uitgevoerd. Met name Wellantcollege en de gemeente Dordrecht zijn hier nauw bij betrokken. Zo ontstaat er een vliegende start, waarbij samenwerken en het lerend netwerk direct in de praktijk worden gebracht.